در سالهای اخیر به دلیل گرمای جهانی و کاهش منابع غذایی، در میان سهای قطبی موارد متعددی از همنوع خواری مشاهده شده است. نرها می توانند سهای جوان را بخورند. به همین دلیل سهای مادر مجبورند با دقت بیشتری مراقب بچه های خود باشند

مشاهده متن کامل ...