شهاب باران چیست؟زمین از میان مدار بعضی از ستاره های دنباله دار عبور می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد موادی از ستاره های دنباله دار مثل سنگ ریزه زمین را بمباران می کنند و در جو زمین می سوزند. به این واقعه باران یا توفان شهاب ها می گویند.به این ترتیب شهاب باران زمانی رخ می دهد که تعداد زیادی از شهاب ها در زمانی نسبتاً کوتاه و دریک مسیر موازی شبیه به هم، از میان جو پایین می افتند. در چنین مواقعی به نظر می رسد که آسمان با بارانی از جرقه پر شده. یک شهاب باران خیلی متراکم، توفان شهاب نامیده می شود. شهاب باران ها مدارهایی مثل ستاره های دنباله دار دارند. بنابراین به نظر می رسد که شهاب باران ها از اجزای ستاره های دنباله دار باشند.

مشاهده متن کامل ...