گاهی خسته می شود... خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی... خسته از انتظار بر روی تخت... خسته از تهوع های بی وقت... خسته از نگاه دیگران... خسته از جمله تکراری "خدا شفا بده" خسته از اینکه صدای بازی بچه ها همیشه آنسوی پنجره است... گاهی با خود می گوید : کِی تمام می شود بدون آنکه معنیِ "تمام" برایش معلوم باشد...

مشاهده متن کامل ...