- و نبودنت به طرز وحشیانه ای می پیچد توی خیابان های شهر… توی آفتاب و ماه.. توی کافه های کم نور… توی کتابفروشی های طبقه ی دوم دار انقلاب.. توی میله های زوج و فرد تهران.. توی ساعت های شب کتابخانه ی مرکزی… و دوباره شب را تا انتها قدم زدن و به اتوبوس نرسیدن… نوشته ی راضیه مهدی زاده از مجموعه ی حوضچه ی رقیق اکنون

مشاهده متن کامل ...