همیشه از واژه مطبخ بیشتر از آشپزخونه خوشم میومده :دی + این تارت گوشت غدایِ خوبیه ازش راضیم ++ من امروز بجای افطار یه پارچ شربت آبلیمو تگری خوردم :| از ساعت هشت گذاشته بودمش روبروم باهاش صحبت می :دی +++ این ژلهِ مثل من بدع ِ وگرنه خودش قیافش بهتره :دی

مشاهده متن کامل ...