باغ ما در طرف سایه دانایی بود باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود باغ ماه شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود سهراب سپهری از منظومه «صدای پای آب» منبع: http://ournature. /

مشاهده متن کامل ...