مصاحبه کننده : در هواپیمائی 500 عدد آجر داریم، 1 عدد آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب میکنیم. الان چند عدد آجر داریم ؟متقاضی : 499 عدد !مصاحبه کننده : سه مرحله قرار دادن یک فیل داخل یخچال را شرح دهید.متقاضی : مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم ، مرحله دوم: فیلو میذاریم تو یخچال ، مرحله سوم: در یخچالو میبندیم !!مصاحبه کننده : حالا چهار مرحله قرار دادن یک ن در یخچال را توضیح دهید !متقاضی : مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم ، مرحله دوم ...

مشاهده متن کامل ...