رییس سازمان محیط زیست شهر تهران ب ان این که کامیون های اختصاصی حمل ن های ساختمانی می بایست مدیر و مجهز به gps شوند , تاکید کرد : ضروری است تصفیه خانه شیرابه راس دفع آراد کوه به روزرسانی شود . به نقل از شهر دار ; محمدحسین بازگیر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که در حوزه مدیر پسماند شهر تهران دو گروه سرگرم عمل می باشند , اذعان کرد : یکی از آنان گود آبعلی است که پسماندهای عمرانی و ن های ساختمانی شهری دراین جا مدیر میگردند و دیگری مجتمع پردازش و دفع آرادکوه است که زباله های خانگی به آن جا حمل می گردد . مدیریت سازمان محیط زیست شهر تهران ب ان این که در وب سایت آرادکوه روزمره بیشتراز ۸۰۰۰ بدن وارد می شود , تصریح کرد : جزو این زباله ها پردازش و بازیافت و چکیده دیگری به کمپوست تبدیل میگردند . همینطور یک سوز مرکزی ۲۰۰ تنی و محلی برای دفع پسماندهای طبی در این وبسایت موجود هست . بازگیر ادامه اعطا کرد : در گود آبعلی هم یک واحد بازیافت شن و ماسه به گنجایش حدود ۴۰۰۰ بدن و یک سیستم هاضم زباله سوز با گنجایش ۳۰۰ بدن برای ساخت برق از زباله ها موجود است . او با اشاره به این که روزمره به طور میانگین حدود ۵۰ هزار بدن ن های ساختمانی و پسماندهای عمرانی به گود آبعلی وارد میشود , تصریح کرد : هر دو راءس دفع پسماند آبعلی و آرادکوه نیاز دارا هستند تا به طور دائمی به روزرسانی شوند . خلل اساسی ما در تارنما دفع پسماند آرادکوه متصاعد شدن بوی نامطبوعی از آن است تا جایی که در مسیر فرودگاه ( ره ) هم این رایحه حس میشود . مدیر سازمان محیط زیست شهر تهران ب ان این که اختلال گود آبعلی هم طول و دپوی فراوان در آن است , ذکر کرد : حجم متعددی از طی سالیان متمادی دراین جا دپو شده است . اگرچه که در سال های اخیر اقداماتی برای بهبود ح زیست محیطی این محل انجام یافته البته هنوز کفاف نمیدهد . او با تاکید بر این که کامیون های اختصاصی حمل ن های ساختمانی بایستی جهت دهی شوند و پیمانکاران حمل ن ها زیر رئیس مطلوب و هوشمن ...

مشاهده متن کامل ...