تشخیص پارگی و نشتی لوله های زیرزمینی کاری طاقت فرسا است , زیرا آب وجی از این نشتی ها غالباً در حدی نیست که به مرحله رسد و روی زمین چشم شود . دانایی داشتن از نشانه های نشت زیرزمینی برای هر صاحب خانه ای اصلی است . از آنجایی که نشتی لوله های زیرزمینی خاک ملک را سست می کند و سبب ساز ساخت مشکلات مختلف در پی ساختمان می گردد , درصورتی که نشانه های پارگی لوله را بشناسید , می توانید از تولید آسیب های دور از شوخی و پرداخت هزینه های گزاف دوری فرمائید . نشانه های ترکیدگی لوله مبلغ سرسام آور قبض آب در ح ی که مبلغ قبض آب دوچندان بیشتر از ی ری ماه قبل باشد و با صرفه جویی در مصرف آب هم کاهش نیابد , به احتمال فراوان جایی از لوله ای آب داراست هدر می رود . کنتور آب اعداد کنتور نگرانی درباره ترکیدگی لوله را تایید می کند . کپک یا این که قارچ روی دیوارهایی به غیر از دیوار خزینه ازآنجایی که کپک و قارچ در محیط های بدون نور و مرطوب پرورش میکند , نشتی لوله های باطن دیوار بستر قابل قبولی را برای رویش کپک و قارچ تولید می کند . به این ترتیب در صورتی که روی دیوارهایی به غیر از دیوار گرمابه این علامت ها را مشاهده کردید , احتمالاً لوله ترکیده است . لک شدن , باد یا این که فروریختن دیوارها , سقف و کف باد , فروریختن , تاب برداشتن یا این که لک شدن سقف , کف و دیوارهای منزل نماد نشتی لوله های اطراف حیطه فساد است . اما رطوبت فراوان محیط هم می تواند علت این مشکلات باشد . ولی در ح ی که علاوه بر این ها , قبض آب هم بسیار شود و علامتها پیش گفته هم مشاهده شود , بایستی خویش را فراهم تعمیر نشتی لوله نمایید . بوی نم و رطوبت توده شدن آب راکد و کهنه بوی رطوبت ناخوشایندی را ایجاد می نماید . به این ترتیب در صورتیکه تو را منزه کرده اید , البته هنوز بوی رطوبت از میان نرفته است , حتماً جایی پارگی لوله است که آب از آن بیرون میگردد و در جایی از منزل عده میگردد . روش های تشخیص ترکیدگی لوله روش اندازه گیری حداقل جریان در شب پی ...

مشاهده متن کامل ...