لازم نیست یکدیگر را تحمل کنیم کافیست همدیگر را قضاوت نکنیم لازم نیست برای شاد یکدیگر تلاش کنیم کافیست به هم آزار نرسانیم حتی لازم نیست یکدیگر را دوست داشته باشیم فقط کافیست دشمن هم نباشیم در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن سخت ساده است ....

مشاهده متن کامل ...