بــه مُردادی ترین گرمـــا قسم، بدجور دلتنگم شبیه گچ شده از دوری ات، بانوی من، رنگم! حسودی می کند دستم بــه لبهایی کـه بوسیدت! وَ من بیچاره ی چشم تو ام... با چشم می جنگم! تنم از عطــر آغـــوش ِ تــو دارد باز می سوزد جهنّم شد بهشتم؛ تا پرید آغوشت از چنگم نظام ِ آفـــرینش ناگهـــان بـــر ع شد ، دیدم- زدی با شیشه ی قلبت ش تی این دلِ سنگم! گلویم را گرفته بُغضی از جنسِ سکوت امشب "گُل ِ گلدون من..." جا باز کـــرده توی آهنگم! بَدَم می آید از ایـــن قــدر تنهایـــی... وَ دلشـــوره ازین احساسهای مس ه... از گوشی ام... زنگم! فضـــای شعـــر هم بدجـــور بوی لـــج گرفتــه– نه؟ دقیقاً بیست و یک روز است گیج و خسته و منگم! تو تقصیری نداری ، من زیادی عاشقت هستم همین باعث شده با هر نگاهی زود می لنگم! همان بهتر کــه از هذیان نوشتن دست بردارم به مرگِ شاعرِ چشمت قسم... بدجور دلتنگم امید صباغ نو برای آهنگ گل گلدون سیمین غانم که تو شعر گفته شده اینجا کلیک کنید

مشاهده متن کامل ...