بعد از تو سرد و خسته و ت تمام روز...با صد بهانه ی متفاوت تمام روز... هی فکر می کنم به تو و خیره می شودچشمم به چند نقطه ی ثابت تمام روز زردند گونه های من و خاک می خوردآیینه روی میز تو تمام روز در این اتاق، بعد تو تکرار می شودیک سینمای مبهم و صامت تمام روز گهگاه می زند به سرم درد دل کندبا یک نوار خالی کاست تمام روز "من" بی "تو" مرده ای متحرک تمام شب..."من" بی "تو" سرد و خسته و ت تمام روز نجمه زارع

مشاهده متن کامل ...