می نویسم تافراموش نکنم تاکدامین نقطه زندگی کنارم بودی فراموش نکنم ... چگونه درس زندگی ام آموختی چگونه پابه پای من تابه اینجاآمدی فراموش نکنم .. چگونه غم ازدلم زدودی وباز شادشادم کردی فراموش نکنم .. چگونه دستم راگرفتی،چگونه پناهم شدی ،چگونه مهربانی آموختی وعزیزترینم شدی اگرمیان شادی هاغرق شدم وفراموشت مرارهامکن اندکی باران کافیست تاسرشار ازیادت شوم ورو به آسمانت بنگرم وآرام بگویم:دوستت دارم خدای من

مشاهده متن کامل ...