عشق چیست؟دمی دیگر نیست شادی این دم،خنده ی این دم است ((نقد فردای جهان را که ضامن خواهد شد؟)) درنگ مکن،مجال اندکی باقیست بیا و با لب شیرین دوازده بارم ببوس جوانی نمی پاید. (ش پیر_نمایشنامه ی شب دوازدهم)

مشاهده متن کامل ...