پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

شنبه بیستم برج اذر
درخواست حذف اطلاعات
قبل از گذاشتن سیگنال های این هفته باید خدمتتان عرض کنم بنده تا حالا ریالی پول از بابت سیگنال های سایت از .. ی دریافت نکرده ام و هیچ وقت هم نگفته ام که با این پیشنهادها پوزیشن بگیرید-مخاطبان این سایت را تاکنون ندیده ام و همیشه هم گفته ام که اینها صرفا پیشنهادهایی جهت رصد بازار است-تا اکنون بابت این پیشنهادات اگر هم سودده بوده افتخاری برای خود ندانسته ام-اگر .. ی تجربه بورس ندارد پیشنهاد میکنم .. ید وفروش در بورس را کنار بگذارد ودر تالار مجازی معامله کند و کلاس اموزشی برود تا تجربه مناسب با بازار را پیدا کند-گاها یک سیگنالی را حدود 190-200 مثل وبانک پیشنهاد داده ام واکنون در قیمت 180 تومان معامله میشود وبرخی خیال میکنند که این زیان بزرگی میباشد در صورتی که این مقدار ریزش جزو نوسانات معمولی بازار میباشد وبا 5-6 درصد زیان که نباید دست و پایتان بلرزد-پیشنهادهایی .. که تاکنون داده ام بیش از 90درصدشان با سود بسته شده اند- مورد بعد اینکه همیشه گفته ام این پیشنهادها فقط جنبه پیشنهاد واموزشی دارد و با انها معامله نکنید-قبلا تا چندماه قبل هر روز گزارش کامل بازار را در سایت میگذاشتم و کلی وقت غروب هر روز صرف نوشتن گزارش می .. و درا .. کلی ناسزا و برچسب به بنده زده میشد درصورتی که همیشه گفته ام این مطالب کاملا اموزشی و رایگان است تمام آن اعتراضات سبب شد که تحلیل هر روزه بازار را کاملا کنار گذاشته و ابتدای هر هفته تعدادی پیشنهاد روی سایت بگذارم- این را متوجه باشید که برخی پیشنهادها کوتاه مدت هستند وبرخی بلندمدت-وقتی پیشنهادی بلندمدت است ممکن است بیش از یک سال مجبور باشید در سهام یک شرکت بمانید پس نباید استرس داشته باشید-در کنار تمام سیگنال ها حسینا هم د اشتیم که در زیان میباشد و البته بنده هم این سهم را دارم و حتی هر بار ر یزش .. ید مجدد هم دارم و مخصوصا اکنون حق تقدم آن را .. ید میکنم واین سهمی است که باآن سهامداری میکنم-والبته کلی سهم دیگر که با صف .. ید رشد دارند ویا قبلا داش ...

مشاهده متن کامل ...
یکشنبه 18 مهر
درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190 دپارس حدود1500 کاسپین حدود 1840 ورنا زیر 140 خکاوه خاور حپترو 340 حسینا حریل 135 هپکو لازما حدود 250 ید اول وتوکا حدود 145 وساخت زیر 308 ثباغ زیر 208 ولصنم ولغدرحدود 122 دکوثر زیر 163 ید اول وبیمه حدود 150 ید اول وپترو زیر 180 آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
احتمال بسیار زیاد ترامپ ریس جمهور خواهد شد
درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب دوستان امروز چهارشنبه فشار فروش بسیار زیاد است-پیشنهاد میکنم هیجانزده تصمیم ن رید وفعلا دست نگه دارید-فعلا جو بازار هیجانی شده و هر تصمیمی میتواند منجر به زیان شود پس پیشنهاد میکنم که اصلا نگران نباشید چرا که بازار ومعامله گران از این روزهای سخت زیاد به خود دیده و سیستم را خاموش کرده واصلا نگاه به بازار نیندازید که هیجانی عمل نکنید-حتی در صورت پیروزی ترامپ قرار نیست که بازار منفجر شود و سیاست های امریکا تقریبا ادامه همان سیاست های قبل در مقابل ایران خواهد بودمنبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
شنبه ششم برج اذر
درخواست حذف اطلاعات
عزیزان دقت کنید که برخی سهم هایی که پیشنهاد میدهیم کمی ریزش داشته اند ولی دقت کنید که اکثر سهم ها را در سه پله برای ید پیشنهاد داده ام مانند وبانک که اولین ید حدود 190-195 و دومین ید حدود 178 تومان وهمینطور یدهای دیگر ضمن اینکه سهم هایی نیز اجازه ید در پله دوم و سوم را نداده اند وصعودی شده اند ودرضمن تمام این پیشنهادات صرفا پیشنهاد بوده و کاملا رایگان وجنبه سیگنال ندارند وفقط برای رصد بازار هستند-برخی مواقع یک سهم کوتاه مدت بوده وبا 10درصد ویا کمتر و بیشتر باید وج زده میشده واینکه مراقبت از سبد که در پوزیشن جا نمانید به عهده خود شما میباشد وهور 215 تایرا ید اول زیر 248 لکما 39 میدکو زیر 190 ذوب حدود 276 ید اول سکرما حدود 300 وکمتر سمگا زیر 315 ثالوند 215 ثشرق زیر 130 کاسپین حدود 1800 بیمه ما زیر 210 ثشاهد زیر 119 گوهران زیر 116 کقزوین زیر 115 هپکو حدود 70 تومان ید دوم کرازی زیر 285 وصنا حدود 135 وبانک زیر 180 وبیمه ولغدر زیر 118 ولساپا حدود 155 ید اول حسینا حق تقدم قیم کف حتاید زیر 370 توریل حدود240منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
شنبه سیزدهم برج شهریور
درخواست حذف اطلاعات
سلام وروز بخیر حفاری هم اکنون زیر 350 معامله میشود ومناسب برای ید اول ذوب زیر 148 سمگا همچنان زیر 310 است ومناسب برای ید وساخت زیر 270 ولغدر صف فروش است ومناسب برای ید در 121 ولصنم تپکو 87 ید اول و 81 ید دوم دامین زیر 265 دکوثر زیر 162 دبالک زیر 465 توریل زیر 230 حپارسا ثتران حدود 122 تایرا زیر 218منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
شنبه بیست وهفتم برج شهریور
درخواست حذف اطلاعات
دکوثر ید اول 159 ید دوم حدود 148 دامین زیر 265 سمگا حدود 300 حریل هپکو ید اول 85 ید دوم 81 لخزر لکما ورنا خساپا حکمت زیر 115 کرازی کاذر ید اول 201 ولبهمن ولغدر و ولغدرح وپترو دانامنبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
یکشنبه 18 مهر
درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190 دپارس حدود1500 کاسپین حدود 1840 ورنا زیر 140 خکاوه خاور حپترو 340 حسینا حریل 135 هپکو لازما حدود 250 ید اول وتوکا حدود 145 وساخت زیر 308 ثباغ زیر 208 ولصنم ولغدرحدود 122 دکوثر زیر 163 ید اول وبیمه حدود 150 ید اول وپترو زیر 180 آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
چهارشنبه دوازدهم برج ابان
درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب کتوکا هم اکنون 668 ومناسب برای ید اول وبیمه 153 تومان معامله میشود ومناسب ید کرمان هم اکنون 925 معامله میشود ومناسب برای ید اول وساخت زیر 318 ورنا وساپا زیر 115 هپکو حتاید زیر 400 توریل زیر 250منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.