وبانک زیر 190 دپارس حدود1500 کاسپین حدود 1840 ورنا زیر 140 خکاوه خاور حپترو 340 حسینا حریل 135 هپکو لازما حدود 250 ید اول وتوکا حدود 145 وساخت زیر 308 ثباغ زیر 208 ولصنم ولغدرحدود 122 دکوثر زیر 163 ید اول وبیمه حدود 150 ید اول وپترو زیر 180 آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...