دکوثر ید اول 159 ید دوم حدود 148 دامین زیر 265 سمگا حدود 300 حریل هپکو ید اول 85 ید دوم 81 لخزر لکما ورنا خساپا حکمت زیر 115 کرازی کاذر ید اول 201 ولبهمن ولغدر و ولغدرح وپترو دانامنبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...