سلام وروز بخیر حفاری هم اکنون زیر 350 معامله میشود ومناسب برای ید اول ذوب زیر 148 سمگا همچنان زیر 310 است ومناسب برای ید وساخت زیر 270 ولغدر صف فروش است ومناسب برای ید در 121 ولصنم تپکو 87 ید اول و 81 ید دوم دامین زیر 265 دکوثر زیر 162 دبالک زیر 465 توریل زیر 230 حپارسا ثتران حدود 122 تایرا زیر 218منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...