ابرها به آسمان تکیه می کننددرختان به زمینو انسان ها به مهربانی هم…مرد باشزمین به مرد بودنت نیاز داره …مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز …مردونه گریه کن ، مردونه ببخش ….مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت …مردباش و هیچوقت نامردی نکنمخصوصا برای ی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش

مشاهده متن کامل ...