یکی از عبارت هایی که یان انحرافی به نفع خود از آن سوءاستفاده د، فرزند خدا بودن عیسی است. آنان عیسی را فرزند واقعی خدا دانسته و درنتیجه الوهیت او را اثبات می کنند؛ درحالی که فرزند خدا بودن به روایت کتاب مقدس اختصاصی به عیسی ندارد. به گزارش رهپویان هدایت به نقل از پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب: صداقت و رعایت امانت در رساندن پیام خداوند به مردم، یکی از ویژگی های دین حق و مبلغان الهی است؛ اما این خصوصیت در یت کنونی به خوبی رعایت نشده و در اثر عدم رعایت امانت در رساندن پیام و سوءاستفاده از پیام های خدا، تحریف های زیادی در دین یت صورت گرفته است. استفاده ی گزینشی از برخی از تع ر و عبارت های کتاب مقدس، یکی از نمونه های بارز این رفتار ناپسند یان است. یکی از عبارت هایی که یان انحرافی به نفع خود از آن سوءاستفاده د، فرزند خدا بودن عیسی است. آنان عیسی را فرزند واقعی خدا دانسته و درنتیجه الوهیت او را اثبات می کنند؛ درحالی که فرزند خدا بودن به روایت کتاب مقدس اختصاصی به عیسی ندارد. عیسی نه تنها فرزند خدا بودن را، مختص به خود نمی داند بلکه در بخشی از بیانات خود همه ی صلح کنندگان را پسران و فرزندان خدا می شمارد: «خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد.»[1] به هنگام آموزش دعا به مردم، از آنان می خواهد خدا را با عنوان پدر ما، خطاب کنند و در پایان به جای خدا از تعبیر پدر آسمانی شما استفاده می کند: «پس شما به این طور دعا کنید، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد... زیرا هرگاه تقصیرات مردم را ب ان بیامرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید.»[2] علاوه بر خود عیسی ، یوحنا نیز در رساله ی اولش، خود و همه ی مردم را فرزندان خدا دانسته و در ادامه بار دیگر تصریح می کند که همین اکنون که این حرف ها را به زبان می آورم ما فرزندان خدا هستیم: «ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم؛ و چنین هستیم و ازاین جهت دنیا ما را نمیشناسد زیر ...

مشاهده متن کامل ...