معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورگفت : نجات دریاچه ارومیه با توسعه کشاورزی پایدار محقق می شود.به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور در حسینیه روستای درگه ارسخان نقده ، تلاش ت یازدهم را توسعه کشاورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه عنوان کرد و با بیان اینکه توسعه کشاورزی پایدار کشاورزی همگام با محیط زیست است، گفت: محور برنامه توسعه کشاورزی پایدار و نجات دریاچه، کشاورزان و روستائیان هستند چرا که کشاورزی با نابودی تالاب، رودخانه و دریاچه امکان ندارد.

مشاهده متن کامل ...