پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

ذکـــــرهـــــای آرامــش دهنــــده
درخواست حذف اطلاعات
بـــرای هـر تـرسی « لا اله الا الله »بــرای هـر غــم و انــدوهی « ما شاء الله »بــرای هـر نعمتی « الحمد لله »بــرای هـر آســایشی « الشکر لله »بــرای هـر چــیز شـگفت آوری « سبحان الله »بــرای هـر گــناهی « استغفر الله »بــرای هـر مصیبتی « انا لله و انا الیه راجعون »بــرای هـر سـختی و دشـواری « حسبی الله »بـرای هـر قـضا و قـدر « توکلت علی الله »بــرای هــر دشـمنی« اعتَصمتُ بالله »بـرای هـر طاعت و گـناهی « لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم »

مشاهده متن کامل ...
"مُوَجّــه نیست روزهــــای نَبـــودَنــَـت"
درخواست حذف اطلاعات
تحـمل دلتـنگی ، درد نبـودنت ، مـن کـه تحـمل نــدارم دوری اتعشـق مـن هـر جـا هستی بیـا کـه میخـواهمتمیـدانم تــو نیـز حــال مــرا داری ،تــو نـیز از دلـتنگی احسـاس مـرا داریروزهـــا چـــه زود میـگذرد ،زنـــدگی بــا یــک چشـــم بـه هـــم زدن میـرود امــا نمیگذرد،نمــیرود ایــن لحظه هـــای انتـــظار و دلتــنگیعـــزیز مـن ، نمــیدانی کــه دلـــم چـــقدر بـــرای چشـمای مهربونت تنگ شدهنمـــیدانی کـه دلــم چـــقدر بــرای آن آغـوش گرمت پـر میزندو قلــبم اینجــاست کـه تند تند مـیزندبیقـرارم ، و هـمچنان بـه عشـق تـو عـاشق ایـن انتظارمتـا پـایـان ایـن انتـظار ، دلتـنگی هــایم بــر روی هــم انبـاشته میشودتـا جــایی کــه قلبم لبریز از دلتنگیست ،لـبریز از عشـقی سـت کـه بیش از همیشه استتـا پـایـان انتظار اشـکی نمیریزم ، تا لحظه ای که تـو را ببینمو دریـایی از اشـک بـر گـونه ام جـاری شـــودتــا اشـــــکهای شــوق جـــای غــم دوری ات را بگیردمــرور خــاطرات شـیرین ، تحـــمل ندارم ببینم نیسـتی در کــنارمگـرچـه همیشـه بـه تو میگویم کـه مهـم در قلب هـم بـودن اسـت ، و همیشـه بـه یاد هـم بـودن اسـتو مـن عشـق بی قـانون میخــــواهــم ،مـن لـحظه های آرام در کــنار تـــو را میخـــــواهمو می آیـد لحـــظه ای کــه می آیی ،بـــه عشــق آن هسـت کـــه انتـظار می کشـــــم تــــا روزی کــه بیایی و در آغـــوشم بگــیری

مشاهده متن کامل ...
هـــر نـفـســم بـــرای تـــ♥ــو
درخواست حذف اطلاعات
آغـوشت ، آخـرین س ناهم ، در لحظه ای که تنـها به تـو نیاز دارمآغـوشت ، تنـها راه آرامش ، در لحظه ای که دلم گرفته و میخـواهمتآغـوشت ، یـک جای گرم ، جـایگاهی امن ، تـنها بـرای مـن در آغــوش تـوام و سـرم بر روی هایت تا با شنیدنتپشـهای قلـبت بشنوم ی دوسـتت دارم هـایت رادر آغـوش تـوام و بـه حسی رسیده امکه بـا تـمام وجودم میفهمم چـقدر زندگی بـا توزیباست و مـن اینجـا را بـا هـیچ چـیز عـوض نمیکنم ، وقتی تو در کنارمی احساس آرامش میکنمیـک احـساس پاک ، به دور از هوس ، تنها تو را میخواهم ای همنفسمی بوسمت ، تو را در میان خودم میگیرم و در آن لحظه آرزو میکنملحظه رفتـنم از این دنـیا ، در آغـوش تـو بمیرمدر نهایت دوست داشتن ، زیباترین حس دنیا ، این لحظه را نگیر از مـن ای خـــــــــــداو آنگاه که سـتاره ها میدرخشند در آسمان عشقمانتـــــو هستی در آغــوشــــم و تـکرار میشــوی هــر لحظه بـرایم تـا لحــظه طلوع

مشاهده متن کامل ...
بــــــرای بهــــــتریـنم . . .
درخواست حذف اطلاعات
تشــــــکر و سپـــــــاس بــرای هـــــمه وقــــــت هــــایی کـــــــه مــرا بــه خنــده واداشــتی.بـــــــرای هـــــــمه وقـــــت هــــایی کـــه بـــــه حـــــرف هـــــایم گـــــوش دادی. بـــــــــرای هــــــمه وقــــت هـــــایی کــه خـــواستی در کنـــــارم بـــاشی. بــــــــرای هـــــــمه وقــــــت هـــــایی کـــــه گفتـــی دوســـــــــتت دارم .بـــــــــرای هــــــمه وقـــــــت هــــــایی کـــه بــــرایم شــــــــادی آوردی. بــــــــرای هــــــــمه وقــــــت هــــایی کــــه بـــه مــــــن د لــــــــــــداری دادی. در دنیــــــا تـــــو از هـــر ـــــی بـــــرایم مـــــهم تــر هســــــتی. تـــــو در تــــــمام ضــربــان هــــای قلبم حضـــور داری.آرزوهـــــایــت آرزویــــــم اســـــــت. دوســت داشـتن هـوس نیســت کـه بـاشــد یــا نـباشـــــد دوســــت داشــــتن نفـس اسـت تــا بـاشـی تـا بـاشـــم تــــا همیشـــــه دوسـتت خــــواهــــم داشـــت

مشاهده متن کامل ...
ســــــالـ نــــو مبارکـــ عشـــقم
درخواست حذف اطلاعات
عشــــقم ســال نـو مبارکــــ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ عشــــقم ســال نـو مبارکــــ عــیدت مـبارک عشقم ، دوست دارم فقط همینبعـد از تـو دیگه این دلـم مونده همیشه رو زمینعــیدت مبارک مهربون جـات خیلی اینجا خالیهتــو نیستی اما عـطر تــو همیشه این حوالیهعــیدت مبـارک سـال نـو باشه مبارک چشاتبدون عـزیـزم که دلـم عشـقت رو فـریاد می زنهعـیدت مـبارک عـزیـزم تنها "تــو" تـو قلب منی عـیدت مبارک سـال نو باشه پر از عشـق واسه توالــهی هـر جـا که بـاشی خــدا باشه پــناه تــو __________________________________ تمــام دلتنگی هــایم را به جـای تـو در آغــوش میکشمچـقدر جـــایت مــیان بــازوانم خـــالیستعــیدت مــبارک عشــــقم

مشاهده متن کامل ...
راسـ ـتیـ گمشـ ـده اتــ کـ ـیستـــ؟ کـ ـجاستــ؟
درخواست حذف اطلاعات
ســ ـالها رفتـــ و هنـــ ـوز یکـــ نفــ ـر نیسـ ــت بپرســ ـد از من کهـ تو از پنـجــ ـره آرزوها چهـ هـ ـا میخواهیـ؟ صبـ ـح تا نیـــ ـمهـ شبـــــ منتظـ ـریــ همهـ جـ ـا مینـ ـگریــ گاهـ با ماه سخـ ـن میگـ ـویـیـ ... گاهـ با رهگــ ـذران,خبر گمشـ ـده ای می جویـ ـیـ راسـ ـتیـ گمشـ ـده اتــ کـ ـیستـــ؟ کـ ـجاستــ؟ صدفیـــ در دریـ ـاستـــ؟ نـــ ـوری از روزنـ ـه ی فــ ـرداهاستــــ❤ یــا خـ ـ ــ ستــــ کهـ از روز ازلـــ نـاپـدیـ ـد استــــ؟

مشاهده متن کامل ...
« ســــــــــــــــالـ خـــــــوشیـ را بــــــرایـ هـــمهـ ارزومـــــــــندمـ »
درخواست حذف اطلاعات
روی خـــــــوش زنــــــدگی را دیــده امروی نــاخــوش آن را زیـــــادزنـــدگی تغییری نــدارد.هـمین بــوده و هســــت و خـــــواهد بــــودمی آیــیم و می رویــمآمـــدند و رفــتندگــــاهی یـــادی هسـت و گـــاهی هــم نیســتهـرچـه باشـد ایـن مـا هسـتیم کـه حـالا هستیمبــا تــــمام یــاد آنهایی کـه بــودندهــیچ تغیـیری نیســتزنــدگی هــمان بــوده کـه هســـتایــن مــا هســتیم کــه دسـتخوش تغـییراتیم،هـــم در نــــــوع زنــدگی خـــود و هــم در نــوع افـکارو نـگاهی کـه بـه زنـدگی داریــمبــا چنین نــگاه و فــکری کــه هســـت،بهـترین نـــگاه و فــکر جــز هــــمانی کـهآرامـــش و نشــاط مــا را بیشـتر کند چـــیزی نـبودبــاید بــه سـویش رفـــــتبــه ســـــوی هــمان نــــگاه و فـکری کــهآرامــش و نشــــاط مـا را تقـویت کــرده و بیشــتر و بهـــــتر کـــــــندفـــــــقط هــــمین.! ســـــال نــو پیشاپیش مبــــارک

مشاهده متن کامل ...
تولدمـ مبارکـ نیستـ ، دلمـ گرفتهـ غمگینمـ
درخواست حذف اطلاعات
tavalodam mobarak nist تــولدت مبارک ، چه حرف خنده داری چه فایده داره وقتی ، تو گل برام نیاری عجب شبیه امشب ، داره میسوزه چشمام دورم شلوغه اما ، انگاری خیلی تنهام واسه چی زنده باشم ، جشن چیو بگیرم من امشبو نمیخوام ، دلم میخواد بمیرم تولدم مبارک نیست، دلم گرفته غمگینم هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم تولدم مبارک نیست ، ش ته قلب داغونم تو نیستی و من از دوریت ، خودم رو مرده میدونم هیشکی خبر نداره ، چقدر هواتو چقدر دلم میخواد تو ، باشی دورت بگردم هیشکی خبر نداره ، دارم بزور میخندم نمیدونم چرا من ، چشمامو هی میبندم چشمامو من میبندم ، تا منتظر بشینم شاید تو این سیاهی ، بازم تورو ببینم تولدم مبارک نیست ، دلم گرفته غمگینم هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم

مشاهده متن کامل ...
مــــانــدن همیشـــــه خــــــــوب نیســــت . . .
درخواست حذف اطلاعات
مــــانــدن همیشـــــه خــــــــوب نیســــت . . .رفـــتن هــــم همیشــــه بـــد نیســـــت . . .گـــاهی رفـتن بهـتر اســــت . . .گـــاهی بـــاید رفـــت . . .بـــایـــد رفــــت تـــا بعضـی چــــیز هـا بمـانـد . . .اگـــر نـــروی هـــر آنچـــه مــاندنیسـت خــــواهد رفــــت . . .اگــــر بـــروی شــــاید بـــا دل پــــر بــــروی و اگـــر بـمانی بـــا دســت خــــالی خــــواهی مـــــاند . . .گــــاهی بــاید رفـت و بعضـی چـیزها کـه بردنی اسـت بـا خـود بـرد . . .مــــثل یــــاد،مـــثل خـــــاطره ،مــــثل غـــــرور . . .و آنچـــه مــاندنیســت را جـــا گـذاشـــت،مـــــثل یـــاد،مــــثل خــــاطره،مـــثل لبخـــــند . . .رفتـنت مـــانـدنی می شــود وقـتی کـه بـاید بـروی،بـروی . . .و مـــاندنت رفـتنی میشــود وقـتی کـه نبـاید بـمانی بـمانی . . .بـرو و بـگذار چــیزی از تـــو بــماند کــه نـبودنت را گـــرانبها کـــند . . .بـــرو وبــگذار پیـش ازاینـکه رفتـنت دردی بــر دلی بنشـــانــد،خـــــــــاطره ای پــر حســـــــرت شــــود . . .بــــرو و نـگذار مـاندنت بـاری بشــود بـر دوش دل ـی که شـ تن غـــرورت بـــرایـش . . .از شـ تن ســکوت آســـانتر بـاشــد . . .عشــــقت را بــــردار و بــــــرو . . . خـــــــــوب بـــــرو . . . زیــــــــــبا بـــــرو . . .

مشاهده متن کامل ...
بـــــــــایـــد رفـــت . . . بـــــایــد کـــه نمــــــــانــــــد
درخواست حذف اطلاعات
گــــــاهی بــــاید کَـــند. . . بــاید رفـت . . .گـــــــــاهی بــــاید فـــــرار کــــــنیاز موقعیتی که شاید دوستـش داری امــا به چـه قیمتی ؟گـــاهی حــــــــرف هـــــا بــــرای گفـــتن داری امــــــــــا گــوشی بـــــــرای شــــــنیدن . . . نـــه !!گــــــــاهی بــــاید رفـــت . . . بی صــــدا و آرام . . .بی آنــــکه رفتـــنت را حـــس کنـند وآنـــگاه نبــــودت حــس شـــود که دیگر خیلی دیر است . . . بـــــــــایــــــد آرام بــــــــرویمـــبادا کــــــه غــــرور و صلابتت خــــدشـــه ای بــردارد . . .مبــادا کــه گمان کنند کــم آورده ای . . . بــاید رفـت، آرام و بی صدامثـــل رفـــتن پــــاییز کــه بی هــای و هــو میرود وآدم هــارفتنش را وقتی می فهـمند که گز گز ســرمای زمستانوجــــــــودشان را هشـدار می دهـــدبـــــــاید رفـــت . . . بــــاید کـــه نبـــــــــود آنجــــــا کـــه حسی مشــــترک بــرای فهم تـــو نیسـتآنجـا که لبخند هـایی از جنس یـخ تو را از خــویش می راندآنجـا که آدم ها آدم برفی که نه، آدم یخـی اند از بـس که بی روح اندبــــاید بـــه سرزمینی سفر کنی که خورشید می تــابداینجـــا قطب اســت و آفتابش هــیچ یخی را ذوب نمی کـندمـگر دسـتهایت چقدر گــرما دارد بــرای ذوب ایـن یخها؟نکند بـــه خـــــودت بیایی و ببینی که آدم یخی شــــــدی!!نـــمان! . . . بــــــرو! . . . بــه سرعت بــــــاد بـــــرو! ..بــه ســـــــــوی سرزمین خورشیدبـــــــــایـــد رفـــت . . . بـــــایــد کـــه نمــــــــانــــــد

مشاهده متن کامل ...
گـــــــــاهی بـــــــاید رفــــــت . . .
درخواست حذف اطلاعات
همیشـه بـودن و مـاندن هـم خـوب نیسـتگـاهی بـاید رفــــت . . . از جـــاییتـــا حـس شـــود نبـــودنـتتــــا حـس کنـی تنــهایی روحـــت رابــــا آدمــــها کــــه بــــاشیخـــــــیال میکنی هــــمراه داریو ازاین حقیقت که در آخـــر فــقط خـــودت هستیتنهای تنها . . . غــــافل میشـویگــــاهی بــــاید رفـــت . . .تـــا بشـــنوی صدای فــــاصله ها رافـــاصله هـــایی کــــه در بـــودنتحـتی اگــــــر فریاد هم بزنـن بـــاز هم نمیشنویگــــــاهی بـــایـــــــد رفـــــــت...و بـــه قلــم اجــازه بــــدهی کــــه به جـای تـو حرف بزندکـــــــه بـــه جــــــای تـــــــو فـــــریاد بــــــزنـــدحـــــتی اگـر بـدانی که قلم هم نمیتواند نـاگفته هـا را بگویدحــتی اگر بـدانی کــه هیچ گوشی بـرای شـنیدن وجـود نـداردگــــاهی بـاید رفـــت . . . بـــرای همیشه . . . از جـــاییچـــــــــون حضــورت بی رنـــگ شــــــــدهگــــــــاهی بــــاید بــــــروی تــــا خــــــودت را پیــــدا کنیتــــــــا بفهـمی چـــــقدر بـــــه خــــودت شبیهیو چــــــقدر از خــــودت فــــــاصله گــــرفته ایگـــــــــاهی بـــــــاید رفــــــت . . .

مشاهده متن کامل ...
بعـد ار تـو دیـگر هیـچ چـیز برایـم مهـم نیسـت
درخواست حذف اطلاعات
گـاهـی آنقـدر کـه بـایـد عـاشـقی نـمی کـنیمدل هـمدیـگر را مـی شـکنیمو از دوسـت داشـتـن هـماحـساس بـیـزاری مـی کـنیمگـاهـی بـی آنکـه بخـواهیـماز هــم ســیر مـی شــویـمدسـتان هـم را بـی بهـانـهاز هـم جــــدا مـی کـنیموقـتی مـی روی و بـی خـبر از تـو مـی مـانمچشـم بـه راه مـی نشـینم و نـمی آییچــگونـه تـو را بـه سـمت خـودم بـخوانـممـن کـه جـز حـس دوست داشـتناز تـو چیــزی نخـواسـتماحسـاسـاتـم را ذره ذره آب مـی کنـیاکـنون دلـم شـ ـتهاشـکهـایم یـکی یـکی روی گـونـه هـایـملنـگر انـداخـته /خـــدا هـم دلـش بـه حـالـم سـوخـته !آسـمان را مـی نـگرم کـه مـانـند مـن بغـض داردو ابـریـست و مـی بـارد و هـمراهـش مـی بـارمشـایـد تنهـا ایـنگـونـه آرام شـومو بـا خـود بـگویـم :بعـد ار تـو دیـگر هیـچ چـیز برایـم مهـم نیسـت

مشاهده متن کامل ...
^..^ ـهرجـا سخنــ از اـعتماد استــ ، خـندـهـ امـ میـ گـیرد !
درخواست حذف اطلاعات
بـه آدم هـا تکیه نـزنآدم هـا هـم مـثلِ دیـواربـا ز له ی نـگاه دیـگری پشتت را خـالی می کنند__________________________________ تنهـــا بـــودن قـدرت می خـــواهد ،و ایـن قــــدرت را ی بـه مــن داد ،کـه روزی می گــفت تنهــایت نمی گـذارم__________________________________چــه زخــم هایی بـردلـم خــورد؛تــا یــــاد گرفـــتمکــه هیــچ نـــــوازشی،بـــــــــی درد نیسـت__________________________________ بــه قصــــــــد پــــــروازتجـربـه کـــــــــرده ام سقـــــوط را . . .__________________________________مـــن بـــا تـــو فـــرق دارم ...تنهــــاییــــم فــــــَرش نـیـسـتکــه زیــر پــای هـر کــس و نــاکـــس بــنــدازم__________________________________ "تــو" جــازدی"مــن" جـــاخــوردم "او"جــاگرفــتهمیــــــن یـک جابــجایــیجــــــــانــم را گــــــرفــت__________________________________درد دارد کـــسی تــــــــنهایــــتـــــــ بــــگذاردکــــــه بــه جــــــــرم با او بــــــــــودن . . .هــــمه تـــــــــــنهایـــــــــتــــــــ گـــذاشـــتن !

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.