ﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﻣﺨﻠﻮط(ﻣﯿﮑﺲ) اﯾﻦ داروها از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮهای ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻮاص اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ بهتر و دوام اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد.هرآﻣﭙﻮل ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ از هر ﻧﻮع اﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از مهمترین ‫اﻧﻮاع آن ﻣﯽ ﺗﻮان به ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن و اوﻣﻨﺎدرن اﺷﺎره ﮐﺮد. در ادامه به معرفی دو ﻧﻮع از استروئیدهای می که مهمترین و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ آنها را‫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪهند می پردازیم. ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ‪sustanon 250 ‪vials (250mg/1ml) اﯾﻦ دارو ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از۴ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎهم واﮐﻨﺶ وﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ وﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند. ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن در ﺧﻮن دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺴﯿﺎر داروی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪاری درﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزان ﻣﯽ‫ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ﯾﮏ داروی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ دراﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن دراﺑﺘﺪا ﺑﺎ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ۲۵۰ ﺗﺎ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم هر ۱۰روز ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا دوره اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﺎﯾﺮ‫ اﺳﺘﺮها ﻧﻈﯿﺮ استرهای اﻧﺎﻧﺘﯿﻨﺖ و ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت که ﻧﯿـﺎز...

مشاهده متن کامل ...