سلام چندروزپیش جشن فارغ حیلیش بودقراربودمنم برم تاسفانه مشکلی برام پیش اومدنتونستم برم من واون سال90وارد شدیم ن هنوزدرگیر اون فارغ حصیل شدتنهاجایی میتونستم بهش تبریک بگم اینجابودفارغ حصیلیت مبارک باشه اتفاقاع شودیدم باکت وشلوارلباس سفیدفوق العاده شده بود.منم چندروزدیگه دردی اله راحت میشم طبق حرف ی الی بایدباهم مداراکنیم تارفیقای خوبی براهم باشیم والااونم مثل عشقم پسم میزنه ومیره دیگه اون موقعه تاا عمربایدمریض بمونم.خداروشکراون حالش خوبه جشن تولدشودرکنارعشقش وفرشته یه روزبیادموندنی بجاگذاشت همینطورروزجشن فارغ حصیلیش.بارسومه بردنم اتاق عمل تاسفانه نتونستن کارشونوشروع کنن دیوونه ب بعدازیه هفته برگشتم خونمون.گفتم یه پیغام بزارم شایدبرنگردم خیلی چیزارودلم بمونه.بازندگی ی بازی کردی که داغونش کردی برات چیزی کم نزاشتم که محدثه توسرم بزنی طوری نیس خدابزرگه.برات ارزوی خوشبختی دارم.خدانگهدار...دیداربه قیامت

مشاهده متن کامل ...