متاسفانه فردی که آدرس اورادرزیرمی نویسم به میزکارم دسترسی پیداکرده بودگرچه چیزی دراونجانبو ی تخطی ازقوانین وضع شده ؛ کاری غیراخلاقی وفاعل چنین افعالی هم شایستگی حمل نام انسان راازدست می دهند. +http://www.65432. / ++ازدوستان خوبم خواهم خواست که مطالب ونظرات خودشونودرمیهن بلاگ برام بنویسندچون این آدرس هم درصفحه ایشون طوری ست که به میزکارم میرسه!

مشاهده متن کامل ...