دیدید گفتم توافق با .. کشک است این همه مذاکره ، هزینه ، وقت ، انرژی ، آبرو .. ج شد تا چند خط توافق روی کاغذ .. ند و از آن طرف تحریم ها را بیشتر کنند و به بهانه های مختلف پول ملت را بالا بکشد 5+1 کشک ، .. کشک ، توافق کشک همه اش کشک بود. حدود یک سال پیش که لوزان بودند گفتم .. گرگی است که می خواهد ما را بخورد و قطعا توافق عملی نمی شود و اگر هم بشود .. یی ها به یک چیز دیگر گیر می دهند و بهانه می گیرند. پست یک سال پیش که گذاشتم # لوزان #منبع: http://sebghatollah. .. /

مشاهده متن کامل ...