تردید نکن شکم تو را می خواهدهرچند که کم دلم تو را می خواهدکم نه،به وفور عشق تو در دل ماستای مرغ فقط دلم تو را می خواهد______________________جمعی به تو مدیون و به بوی تو اسیریمیک روز اگر بی تو بمانیم بمیریمما مرغ پرستان و دعاگوی وسیماز خان کریمانه ی مرغ است که سیریم______________________یک وعده ی کامل غذایی هستیتغذیه ی مردان خ هستیدانش نتوان جست بدون تو عزیز!تو پاسخ هر چون و چرایی هستی______________________با تخم خودت به ما تو جان بخشیدیآرامش و عشق توامان بخشیدیای مرغ! تو آنی که به دانشجویان از هر دو جهان بخشیدی________________________________+ به مناسبت مصرف عاجزانه و غریبانه ی تخم مرغ در ایام دانشجویی+ مهم نیس اول تخم مرغ به وجود آمده یا مرغ مهم اینه که انسان قطعا بعد این دو پدید آمده.

مشاهده متن کامل ...