خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ببخش ... خدایا مرا ببخش خاطر فاصله ای که از تو گرفته ام... خدایا ببخش مرا برای گناهانی که لذتش رفته و مسئولیتش مانده... خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود...

مشاهده متن کامل ...