1-رد شد از یک ی از روده باد از نظرهای و نا فتاد 2-دیگر آن ارزش که قبلا داشت رفت پُر مایه کمتر شد ز جَفت 3-کام شیرینش ز خجلت ز هر شد رخت رحلت بست و از آن شهر شد 4-اتّفاق افتاد وبائی سهمگین که بِمُرد هر روز گروهی نازنین 5-یاد آن فتادند مردمان که ببود در این مرض از حاذقان 6-شهر به شهر گشتند ز بهرش کو به کو تا که یافتندش بضرب جستجو 7-باز آوردند او را با سلام گُل فشان د او را خاصّ و عام 8-با تلاشِ آن پزشک با وفا گشت نابود آن بلا و آن و با 9-باد روده گشت از جدا باد سر-در اهل شهر می بود بجا 10-گر نمیکرد آن نظرهاشان حقیر اینهمه پیدا نمیشد مرگ ومیر منبع: http://setaei. /

مشاهده متن کامل ...