1-زینب(س) و صبری به بیش از آسمان بلکه بیش از صدهزاران ک شان 2-گر نمائی درکِ این بانوی پاک که عزیزان را بدیده چاک چاک 3-شاید یک ذرّه شکیبش را چشی بارِ قلبِ غم نصیبش را کشی 4-زینب(س) یعنی گوهر یک دانه ای که شبی شوم مانده در ویرانه ای 5-زینب(س)- عاشورا به پشت تله خاک میشد از بهر حسین(ع) هردم هلاک 6-میدید او را زیرتیغ شمر پست میدید سر را از حسین(ع) بگرفته دست 7-تا نهایت صبر در او برقرار محکم بر حلم و شکیبائی سوار 8-این چنین بود زینب(س) نی هاد پیشِ قومِ بد نهادِ پُرعناد 9-با رغم صد کوه بر قلبی لطیف قلبی اهل مهربانی و عفیف منبع: http://setaei. /

مشاهده متن کامل ...