1.حسین(ع)نوشیده ز آن جام بلا را که گیرد امتیاز کر بلا را 2.ننوشید آتشین زهری چنین- که آن خاص حسین میبوده و بس 3.الی یوم قیامت هم از آن جام برد خلقی ز زهرش تلخی کام 4.گذشته قرنها یاران از آن گاه هنوز خیزد ز ژرف ها آه 5.هنوز هم تلخی آن باده برجاست پس از او- تلخکامی نوبت ماست 6.همان زهری که مولامان چشیده برآرد اشکمان را از دو دیده 7.عزای او شده یاران جهانی عزایش تلخ کرده زندگانی 8.از-آن تلخ است کام هر مسلمان که ناید تلخی اش هرگز بپایان 9.از آن-تلخی همه ما را بکام است که آن تلخی مدام و پُر دوام است 10.از آن تلخی رسد آری کماکان هنوز بر قلب و جان و کام انسان 11.چو بر مولا بلاها را بدیدیم بله از جام او ما هم چشیدیم 12.هنوز هم میچشیم تلخی از آن جام ندارد تلخ کامیمان سر انجام 13.بله از آن چنان جام بلا دار نصیب ما شده از ذره مقدار 14.شده قسمت میان ما بلایش که گریانیم- همیشه در عزایش 15.ستائی گر سرشک خون بباری کجا تسکین شود این ناگواری منبع: http://setaei. /

مشاهده متن کامل ...