1.بهر آن پوشیده ایم از طین ردا تا کنیم یغما همه عشق خدا 2.تا که ب رحمت او ما کنیم تا که اندر درگه او جا کنیم 3.تا بدین تمرین و آداب و اصول بنده بودن را کند از ما قبول 4.تا که ما غارت کنیم مهر و رضاش تا که ی مش- بمیریم از براش 5.عرضه کرده ت حسن و جمال با سخاوت داده مال و قال و حال 6. ای از روی خود برداشته حسن خود را در دل و جان کاشته 7.این نموده تا ببینیم روی او رو کنیم در کوی او ما سوی او 8.عالمی گسترده- پیشگاه اناس تا که ناس افتد بحمد و در سپاس 9.دام گسترده- نهاده دانه ها تا بگیرد آدمی را در بها 10.داده ما را در قفس جا از ازل تا هزاردستان شویمش پر غزل 11.عاشق ما بوده خواهد ما چو او عاشقش گ درین کو روبرو 12.ریزد از پنهان به گیتی حسن خویش ذره از کم تا نهایت های بیش 13.شاه عشاق خودش را ایدلا برده بهر عبرت ما کربلا 14.تا که حسن عشقبازی بنگریم تا حسین(ع)و سرفرازی بنگریم 15.تا بی م رسم عشق و راه عشق تا که غیرتها بریم از شاه عشق 16.زآن ستایی- بر حسینم در فغان چونکه عشقش داده عشق ما تکان 17.بنگرید ای عاشقان این داستان چون- رود عاشق بسوی آستان 18.تا اشارت شد ز محبوبش بیا او به سر شد بر سنان سوی سمامنبع: http://setaei. /

مشاهده متن کامل ...