بنجشنبه مورخ 22/3/93 ساعت12کمیته ی اجرایی هماهنگی وبشتیبانی از طرح هجرت(3)باحضوراعضای کمیته ازجمله رئیس آموزش وبرورش معاونین بسیج سازندگی وبسیج دانش آموزی وفرهنگیان ناحیه ی سباه ثلاث باباجانی درسالن جلسات اداره آموزش وبرورش شهرستان ثلاث باباجانی تشکیل گردیددراین جلسه حاضرین برنحوه ی اجرای طرح هجرت(3)سال 93وکموکیف آن بحث شدوهمچنین درجلسه مواردی که لازم بودبرای آغازطرح هجرت بحث گردید.

مشاهده متن کامل ...