بی خبر از حال همدیگر چه سود بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود گرنرفتی خانه و کاشانه اش تا زنده بود خانه صاحب عزا تا صبح خو دن چه سود گر نپرسی حال من تا زنده ام بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود

مشاهده متن کامل ...