نمیدونم چرا، ولی خبر مه آفرید که با اون آب و تاب خبری از طریق رسانه ها منتشر شد منو آروم نکرد .من ،ادمی که هنوز بعد این همه سال کار یه چارچرخ قراضه از خودم ندارم با شنیدن خبر این مفسسسسسد بزرگ خوشحال نشدم.داغی از دلم برداشته نشد چون....واقعا آیا ی جرات داره دست رو بقیه آقازاده های مرتبط با مه آفرید بذاره ؟یا حکم بهشون بده؟؟چطوریه که ما خبرنگارا میشنویم از گوشه و کنارکه تا یکی میاد عادلانه و قانونی به نفع مردم و علیه آقازاده ها رفتار کنه به قول ورامینی ها اتکشو هتک میکنن!!هان ؟چطوریه که به گوشم میرسه رئیس فلان شعبه که میخواسته چک ضمانت یه آقازاده که بابت وام یه نااهل تو بانک گذاشته و نیاورده وام کلانی که گرفته پس بده گذاشته اجرا و تا به گوش مسئولین رده بالا رسیده فوری اون رئیس شعبه بدبخت رو عوض به جای اینکه تشویقش کنن؟//چطوریه؟//درد ما مه آفرید نیست درد ما بیدردی برخی از آدماس درد ما .....ولش کن مه آفرید برای من و امثال من فقط پاک یه صورت مسئله بود که انگار حلش زیاد به مذاق بعضی از آقایون خوش نمیاد!!!

مشاهده متن کامل ...