داره میاد ...ماه رجب رو میگم که از فردا داره شروع میشه ..شروع این ماه بزرگ با لیله الرغائبه و این تقارن برام خوش یمن به نظر اومدفردا شب آرزوهاست ....من تصمیم دارم آرزوهام رو بنویسم میخوام بدونم تا سال دیگه چقدر از این آرزوها برآورده میشه.اصلا میشه؟آیا حکمت خدا با آرزوهای من یکی میشه؟؟فردا روزه می گیرم اگه گرما و این نفس سرکش بذارن .شما امشب چه آروزیی دارید ؟چقدرش مادیه و چقدرش معنوی؟امشب صدر آرزوهای من ظهور مهدی موعوده....مردی که اگه بیاد خیلی از آروزهای همه مون بر آورده میشه امروز صبح تصویر زن میانماری و دو بچه نوزادش با قیافه وحشتناکی که در اثر گرسنگی مفرط به یه اسکلت روکش کشیده شبیه بود بدجور ت م داده بچه هایی که از فرط گرسنگی تقریبا نیمه جون بودن .چه جمله ای جز اللهم عجل لولیک الحجه بن الحسن میتونه تو این لحظات سخت قلبم رو آروم کنه ؟؟؟؟

مشاهده متن کامل ...