اگر از تو درباره غزه پرسیدند...بگو به آنها در آنجا شهیدی استکه شهیدی آن را حمل می کندو شهیدی از وی ع میگیردو شهیدی او را بدرقه می کندوشهیدی بر وی می خواند*محمود درویش*

مشاهده متن کامل ...