پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟
درخواست حذف اطلاعات
دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ در حال حاضر دو نوع دتکتور دودی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: 1- دتکتور دودی یونیزاسیون 2- دتکتور دودی نوری (فوتو الکتریک) نحوه کارکرد این دو نوع دتکتور در نحوه تشخیص ذرات دود قابل دید یا غیر قابل دید موجود در هوا و در شرایط آتش متفاوت می باشد. در ذیل به طور مبسوط نحوه کارکرد هر کدام توضیح داده خواهد شد. نحوه کارکرد دتکتور دودی یونیزاسیون: محل جمع شدن دود و تجزیه و تحلیل ذرات (chamber) در این نوع دتکتور، شامل دو صفحه (الکترود) مصرفی و یک منبع رادیواکتیو (241 americium) جهت یونیزه هوای بین این دو الکترود می باشد. نمونه ذره رادیواکتیو: منبع رادیواکتیو از خود ذراتی را ساتع کرده که این ذرات با مولکولهای موجود در هوا برخورد کرده که این کار باعث آزاد سازی الکترونشان می شود. هنگامیکه مولکولهایی الکترون خود را آزاد می کنند، به یونهای مثبت تبدیل می شوند، و مولکولهای دیگر که این الکترونها را پذیرفته و با خود ترکیب می کنند به یونهای منفی تبدیل می شوند. در این هنگام تعداد برابری یون مثبت و منفی بوجود می آیند. سپس یونهای مثبت به سمت الکترود منفی رفته و جذب آن شده و همچنین یونهای منفی به سمت الکترود مثبت رفته و جذب آن می شوند. نحوه توزیع یونها: این یونیزاسیون سبب بوجود آمدن یک جریان کم یونیزه شده که بوسیله یک مدار الکترونیکی که به این الکترودها متصل است، اندازه گیری می شود. این شرایط و مقدار جریان، شرایط و کارکرد نرمال و معمولی یک دتکتور می باشد. ذرات حریق و شعله خیلی بزرگتر از مولکولهای یونیزه شده هوا می باشند. هنگامیکه ذرات حریق وارد محل و چمبر (chamber) یونیزاسیون دتکتور می شوند، مولکولهای یونیزه شده هوای موجود در آن با این ذرات ترکیب می شوند. نحوه توزیع یونها و ذرات حریق: بعضی از این ذرات مثبت و بعضی دیگر منفی می شوند. هنگامیکه این ذرات بزرگ با یونها در حال ترکیب هستند، از تعداد یونهای آزاد کاسته می شود. این کاهش یونها، ...

مشاهده متن کامل ...
دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟
درخواست حذف اطلاعات
دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ در حال حاضر دو نوع دتکتور دودی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: 1- دتکتور دودی یونیزاسیون 2- دتکتور دودی نوری (فوتو الکتریک) نحوه کارکرد این دو نوع دتکتور در نحوه تشخیص ذرات دود قابل دید یا غیر قابل دید موجود در هوا و در شرایط آتش متفاوت می باشد. در ذیل به طور مبسوط نحوه کارکرد هر کدام توضیح داده خواهد شد. نحوه کارکرد دتکتور دودی یونیزاسیون: محل جمع شدن دود و تجزیه و تحلیل ذرات (chamber) در این نوع دتکتور، شامل دو صفحه (الکترود) مصرفی و یک منبع رادیواکتیو (241 americium) جهت یونیزه هوای بین این دو الکترود می باشد. نمونه ذره رادیواکتیو: منبع رادیواکتیو از خود ذراتی را ساتع کرده که این ذرات با مولکولهای موجود در هوا برخورد کرده که این کار باعث آزاد سازی الکترونشان می شود. هنگامیکه مولکولهایی الکترون خود را آزاد می کنند، به یونهای مثبت تبدیل می شوند، و مولکولهای دیگر که این الکترونها را پذیرفته و با خود ترکیب می کنند به یونهای منفی تبدیل می شوند. در این هنگام تعداد برابری یون مثبت و منفی بوجود می آیند. سپس یونهای مثبت به سمت الکترود منفی رفته و جذب آن شده و همچنین یونهای منفی به سمت الکترود مثبت رفته و جذب آن می شوند. نحوه توزیع یونها: این یونیزاسیون سبب بوجود آمدن یک جریان کم یونیزه شده که بوسیله یک مدار الکترونیکی که به این الکترودها متصل است، اندازه گیری می شود. این شرایط و مقدار جریان، شرایط و کارکرد نرمال و معمولی یک دتکتور می باشد. ذرات حریق و شعله خیلی بزرگتر از مولکولهای یونیزه شده هوا می باشند. هنگامیکه ذرات حریق وارد محل و چمبر (chamber) یونیزاسیون دتکتور می شوند، مولکولهای یونیزه شده هوای موجود در آن با این ذرات ترکیب می شوند. نحوه توزیع یونها و ذرات حریق: بعضی از این ذرات مثبت و بعضی دیگر منفی می شوند. هنگامیکه این ذرات بزرگ با یونها در حال ترکیب هستند، از تعداد یونهای آزاد کاسته می شود. این کاهش یونها، ...

مشاهده متن کامل ...
نمونه قرارداد ساده برقکاری
درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی تاریخ: / /1392 این قرارداد در تاریخ / / م ن به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف آقای فرزند به شماره شناسنامه به نشانی تلفن که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . ماده یک – موضوع قرارداد اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری و کابل کشی ، نصب فریم ، نصب و سربندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغهای سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروزه ماده دو- محل و مشخصات پروژه آدرس: تعداد واحد: ماده سه – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مبلغ کل قرارداد ریال می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار قابل پرداخت خواهد بود. اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری ، نصب فریم-- پرداخت 30 ٪ مبلغ کل کابل کشی-- پرداخت 40٪ مبلغ کل نصب ، سربندی و راه اندازی کلید ، پریز ، کلیه چراغهای سقفی ، دیواری ، روکار ، توکار ، ایستاده و تلفنهای پروژه -- پرداخت 20٪ مبلغ کل 10 ٪ باقیمانده جهت حسن انجام کار می باشد که یک ماه پس از تحویل قطعی قابل پرداخت می باشد. ماده چهار – مدت قرارداد مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ------/ روز کاری تعیین شده است . ماده پنج – تعهدات پیمانکار و کارفرما 1- پیمانکار م م به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد . 2- پرداخت مبلغ انجام کار توسط کارفرما به پیمانکار مطابق نحوه پرداخت. 3- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل توسط کارفرما طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود. 4- لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود . این قرارداد در پنج ماده در دو نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد . کارفرما پیمانکار

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.