برای ی که دلش برای من تنگ میشود گاه و بی گاه. من مخاطب خاص ندارم ولی تمام مخاطب های من به نوعی خاصند وقتی در جهان یگانه ای .خلق و خویت یگانه است .چشمهایت .لبخندت و اثار انگشتانت.رد نگاهت پس چون یگانه ای سرشار از شادی باش . بی همتایی و هیچ موجودی صدای تورا لبخند تورا و نگاه تو را نخواهد داشت

مشاهده متن کامل ...