چند روز پیش مستند «دختر فرمانفرما» رو دیدم. درباره مریم فیروز بود. یکی از مهمترین ن تاریخ معاصر ایران که هنوز در نود و چند سالگی شخصیت جذاب و قدرتمندش رو به رخ بیننده می کشید. چیزی در فرمانفرما ها هست که من رو جذب می کنه. این حس رو وقتی خاطرات ستاره فرمانفرماییان رو می خوندم هم به شدت داشتم. هنوز خیلی باید بخونم.

مشاهده متن کامل ...