از نظر سیاستمداران ک ن رای دهندگان و سربازان آینده هستند. آنها را باید از ابتدا در جهتی صحیح هدایت کرد. آنها را باید با قوانین مقدس و به ضوابط و مقررات وضع شده توسط نهادهای اجتماعی و معتقد کرد. آن ها ابزارهای سیاست های نظامی و غیرنظامی هستند. آن ها می باید به مسیری سوق داده شوند که با تمام وجود به بر حق بودن و به تداوم موجود و نهادهای آن و به گروه های مسلط بر جامعه و آرمان های آن ها معتقد شوند.همه سیاستمداران از تولد ، ترسی پیلاتس وار دارند و برای جلوگیری از وج موسی تلاشی فرعونی می کنند. اکثر معلمان و مربیان ابزارها و وسایل نظام های اجتماعی هستند. آن ها می باید آنچنان عمل و کار کنند که ک ن از دومین مرحله بلوغ عقلی، یعنی مرحله اطاعت از قانون پا فراتر نگذارند. آن ها نباید اجازه دهند تا ک ن به مرحله قضاوت فردی و زیر سوال بردن نظام ارزشی جامعه برسند. ک ن باید به همشهری های خوبی تبدیل شوندکه قوانین و مقررات وضع شده را قبول کنند و از آن اطاعت نمایند. درست یا اشتباه، آن ها می باید مطابق آن قوانین عمل کنند. حتی بسیاری از والدین از این که آموزش ک ن باعث ایجاد بی ثباتی و وضعیت بحرانی در ثبات جامعه و وضع حکومت و شرایط جهان شوند، بیمناک هستند. سعی آنها این است که آموزگاران و مربیان را در جهت محدود درک ک ن نسبت به ارزش ها و نظام اجتماعی یاری دهند. از کتاب گفت و گو با زمان، مجموعه ی گفت و گوهای توران میرهادی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات ک ن

مشاهده متن کامل ...