پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

زیباترین شعر...
درخواست حذف اطلاعات
تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتابو می گیرماون دمی که گرگ و میشه با یه گله ی شقایق پیش پای تو میمیرممن شبو به خاطراتم وصله می کنم می دوزممن به هر رعد نگاهت گر می گیرم و میسوزماگه روز و خواسته باشی شبو تا تهش می نوشممی زنم به آب و آتیش با خود خورشید می جوشمزخم خورشیدی تن رو با شب و شبنم می بندماگه مقتول تو باشم دم جون دادن می خندمتو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتابو می گیرماون دمی که گرگ و میشه با یه گله ی شقایق پیش پای تو میمیرمتو با این نگاه یاغی قرق های ماییفاتح قلعه رویا کی به فتح ما میایی

مشاهده متن کامل ...
صفِ خالیِ سبد یا صفِ سبدِ خالی
درخواست حذف اطلاعات
ازدحام و فشار از هر سوزور ِ آرنج و ضربه بازوبدترین بوی عالم است الحقبوی سیر و پیاز و عطر و عرقکارمند و محصل و عملیکامبیز و غضنفر و مملیتاجر و و و بیکارلاغر و چاق و سالم و بیمارگاه دعوای عده ای سالار هایی رکیک و هم کشداریک نفر غرق در سطور کتابآن یکی هم کنار او در خوابمابقی همه به قصد سبددر صفند و عده ای به کنارشوقناکم از سبد که به شوقمی زنم به کوی و برزن جارل پس از کش و قوس شدید می رسد نوبتی به من ته ِ کارحال از بخت بد چه کنمنوبتم شده باز، وقتِ ( نهار )همه رفتند و من همی ماندهاز غم دوری ِ سبد به هوارناگه از آن طرف ی فرمودسبد تو بی کالاست، بیا بردار!گفتم: سببش چیست این خالیستگفت: چونکه وضع مالیت عالیستماهی 500 تومن حقوق میگیری!بازهم تو صفی تا سبد بگیری؟؟؟؟ نگهی از سر شعف به خودمکه چه مایه دار، ولی بی خبرمدست خالی به سمت همسر خویشمیروم شادمان به منزل خویشهمسرم با نهیب می پرسدسبدت کو؟؟؟ و باز می گوید : نکند که به آن یکی دادی ؟؟؟یا که در راه سبد به باد دادی؟؟؟پاسخی نیست در کف و زبان خالیستیک سوال در ذهن من همی باقیست مانده ام با وجودِ کالا هااز چه رو ( این سبد فقط خالیست )؟!!!! شعر از : احمد ... شوهرم

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.