معنی خواب چرتکه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع ب و کار خود نگران است یا یک نگرانی برای او پیش می آید. اگر دیگری نشسته با چرتکه حساب می کند و بیننده خواب نیز حضور دارد گویای این است که او را به حساب می نشانند و ناگزیر می شود در موردی حساب پس بدهد. چنان چه بد ار است باید بپردازد یا بد اری پیدا می کند. چرتکه دوست زبان نفهم و حسابگری است که حتی دوستی را فدای حساب و کتاب خود می کند و روی احساسات خویش لکه می گذارد. چنان چه در خواب ببینیم که ی چرتکه ای به ما داد یا از دکانی چرتکه ای یدیم با چنین آدمی برخورد می کنیم. اگر ی اصلا با چرتکه سرو کار ندارد در خواب چرتکه ببیند زندگیش بر مبنای حساب دگرگون می شود یا تحولی ملایم بر همین اساس پدید می آید. اگر بی حساب پولی به دست آورده از او اخذ می گردد و همچنین اگر بر او ظلم و ستم روا داشته اند داد خواهی به عمل می آید و جبران می شود. اگر خود بیننده خواب ستم کرده به قصاص می رسد. چنان چه در خواب ببینیم که چرتکه ای گسیخته و بی مهره داریم نشان این است که نظم کارهایمان به هم می خورد یا دوستی را با مشخصات فوق که گفته شد از دست می دهیم. چرتکه در رفته و گسیخته نشانی از زیان و ضرر بی است و چنان چه ی اهل ب و تجارت باشد و چرتکه گسیخته در خواب ببیند در آینده زیان می بیند و در ب ش ت می خورد. برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید چرتکه,چتکه,شمارشگر,حسابگر,ماشین حساب,کامپیوتر,رایانه,چرتکه,

مشاهده متن کامل ...