معنی خواب طرف صادق علیه السلام می فرمایند: چشم در خواب، بر هفت وجه است. اول: روشنائی. دوم: دین مبتنی بر هدایت و درستی. سوم: . چهارم: فرزند. پنجم: مال. ششم: علم. هفتم: زیادتی در دین و مال. محمد ابن سیرین بصری گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که ن نا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد اگر بیند ی سرمه به وی داد تا در چشم کشد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند که روشنائی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال می دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود اگر ی بیند ی چشم او برکند، دلیل که چیزی که چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سرای و باغ از نظر او غایب شود چنانکه دیگر باره نبیند. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن هر دو چشم در خواب، به دین و ایمان یا آنچه، شخص با آن حق رااز باطل تشخیص میدهد، تعبیر میشود. اگر ی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد، به دین و ایمانش افزوده میگردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است، اسرارش برملا میشود و به غم و غصهای بزرگ دچار می گردد. اگر ی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشتهاند، نشانه ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی، بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام میدهد و همچنین نشانه ی فراوانی درک و فهم اوست. اگر ی در خواب ببیند که چشمانش سفید شده است، به غمی ب ...

مشاهده متن کامل ...