در گذشته ایرانیان باور داشتند که عبور از کوچه های باریک موجب آشتی می شود چرا که به هنگام گذشتن از آن، حتی اگر به رقیب خود برمی خوردی باید کنار رفته و به او راه عبور می دادی. من باور دارم که در این کوچه ها جانی هست که همواره هنگام راه رفتن در آنها لبخندی بر چهرۀ من می نشاند. once, iranians used to belive that a narrow allley makes peace, as one p ing that had to give the way even to his foe, if faced him. i don't know whiat kine of spirit has this type of alleys that leaves a slight smile on my face every single time i walk through them.

مشاهده متن کامل ...