یکروز معلم از دانش اموز می پرسد : دودوتا.پسر گفت ده تا.معلم اورا زد .او به خانه رفت وگفت :پدر معلم مرا زد . پدر گفت برای چه ؟او گفت :معلم گفت دودوتا من گفتم دهتا.پدر هم یکی او را زد .پسر گفت : چرا مرا می زنی ؟ پدر گفت :دیوانه! دودوتا میشود ششتا شاید بشود هفتتا حد اکثر می شود هشت تا ! تو می گویی ده تا!

مشاهده متن کامل ...