بسم الله بخدا قسم ترس رسوایی نبو د جامه چاک میدام یا صاحب زمان واقعا تحقیر شدم با شنیدن حرفهای این بچه به کجا میریم ما مثلا ادم بزر عاقل نمیدونم ولی غوطه ور شدیم تو لجن مولا بیا قلاب بنداز این روسیاها رو جمع کن

مشاهده متن کامل ...