سلام. امیدوارم ح ان خوب باشد و به رفع کننده های دلتنگی تان دسترسی داشته باشید. یا اگر اینطور نیست، خاطره های خوبی برای پناه بردن داشته باشید؛ یا دست کم دل و دماغ ساختن خاطره ی جدیدی را. اینجا پر از صدا و بوی باروت است. دلمان تنگ است و در میانه ی قصه مان دل و دماغ حرکت را از دست داده ایم.

مشاهده متن کامل ...