محمد جعفر ملک زاده کانال تلگرام تاریخ ایران زمین https://telegram.me/tarikheiranzamin95اشارهاین مقاله، حاصل بررسی مختصر و مروری کوتاه در مجموعۀ برخی نام های ا و آبادی های ایران است که شکل معرب آن ها به کار می رود و منظور از آن، بازشناساندن یکی از مشکلات موجود در به کارگیری نام های ا و آبادی های ایران است. دسته ای از اشکال معرب این گروه نام ها، فقط در کتاب های جغرافیایی قدیم و به پیروی از آن در نقشه ها و نامه های اداری دیده می شود، و تا کنون در گفت و گوی مردم وارد نشده است. این دسته، بیشتر شامل نام های ای کوچک و روستاهاست.دسته ای دیگر از نام های معرب که بیشتر نام های ای بزرگ را در بر می گیرد، به زبان مردم نیز راه یافته و آن ها هم در گفت و گو، از معرب نام شهرشان استفاده می کنند. این شیوه، به دلایلی که در این جا بدان می پردازیم، پسندیده نیست و اگر به آن سر و سامانی داده نشود، به پریشانی و آشفتگی که به همراه دارد، افزوده خواهد شد. به علاوه نام های معرب اغلب نامأنوس و ناهم آهنگ با ساختار نام های ایرانی و شکل زیبای آن هاست. از این ها گذشته، این وضع با استقلال زبان و هویت تاریخی و جغرافیایی سرزمین ایران سازگاری ندارد. به ادامه مطلب مراجعه کنید کانال تلگرام تاریخ ایران زمین https://telegram.me/tarikheiranzamin95منبع: http://tarikh-iranzamin. /

مشاهده متن کامل ...