به کوچه پس کوچه های خاطراتم آمدم..قدم زدم به آسمانش به دیوارهایش به نقطه نقطه ی لحظه هایی که رفت خیره شدم... زندگی است دیگر... هرچه خواستی بامن کردی زندگی جان و جز ماس و گریه کاری از دستم ساخته نبود...حالا که خودم را زده ام به کوچه ی بیخیالی دیگرحرف حسابت چیست؟!

مشاهده متن کامل ...